top of page
Physiotherapy Session

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

De cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk aan de opleiding deelneemt.

De opdrachtgever: het bedrijf of de organisatie die Da Vinci Instituut de opdracht geeft    

een opleiding te verzorgen voor zijn medewerkers.

De opleiding: cursus, training, workshop, coaching, scholing of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

Artikel 2. Inschrijving en bevestiging van een opleiding

 1. Inschrijving voor de door Da Vinci Instituut te verzorgen opleidingen kan plaatsvinden door aanmelding via www.davinci-instituut.nl. Da Vinci Instituut bevestigt de inschrijving die is gedaan. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende opleiding tot stand.

 2. Wanneer het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor een opleiding is overschreden, hanteren wij de ontvangstdatum van inschrijving als selectie criterium.

 3. Door inschrijving voor een opleiding aanvaardt de opdrachtgever/cursist de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden zoals hier vermeld.

Artikel 3. Tarieven van een opleiding

 1. Bij aanmelding voor een opleiding op basis van een contract met opdrachtgever gelden de prijzen als vermeld in dat contract.

 2. Bij aanmelding door middel van invulling van het aanmeldingsformulier via onze website of verzending per e-mail/post gelden de tarieven zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.

 3. In de tarieven zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

 4. Als op een opleiding BTW van toepassing is, zijn vermelde tarieven exclusief BTW en wordt de BTW in rekening gebracht bij de opdrachtgever/cursist.

 5. Tarieven kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden op ieder moment worden aangepast voor aanvang van een opleiding.

 6. Tarieven zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven. Deze aanpassingen zijn geen reden voor kosteloze annulering.

Artikel 4. Tarieven op basis van een contract met opdrachtgever

 1. De opleidingstarieven die zijn vermeld in de offerte zijn slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.

 2. In het geoffreerde zijn de kosten voor het cursusmateriaal, de locatievoorzieningen en de inhuur van docenten inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

 3. Als op een opleiding BTW van toepassing is, zijn vermelde tarieven exclusief BTW en zullen inclusief BTW in rekening worden gebracht.

 4. Tarieven kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden en na onderling overleg worden aangepast.

 5. Tarieven zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5. Betaling

 1. Na inschrijving voor een opleiding zoals vermeld in artikel 2 of na acceptatie van de offerte volgt facturatie aan de opdrachtgever of cursist.

 2. Wanneer de opleiding wordt betaald door de werkgever van de cursist dient de cursist eventuele doorbelasting van kosten of studieovereenkomst zelf met diens werkgever overeen te komen. Cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorlopen van de juiste goedkeuringsprocedures van diens werkgever. Financiële consequenties van het niet doorlopen of verkrijgen van de juiste goedkeuringen van diens werkgever zijn niet voor rekening van Da Vinci Instituut. Kortom particulieren klanten blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor de verplichtingen die uit de overeenkomst met Da Vinci Instituut voorkomen.

 3. Betaling dient integraal te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste opleidingsdag.

 4. Indien de opdrachtgever of cursist niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn de factuur volledig heeft voldaan, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever of cursist is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.

 5. Indien de opdrachtgever of cursist niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Da Vinci Instituut voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever of cursist. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

 6. Indien voor aanvang van de opleiding niet de volledige betaling door Da Vinci Instituut is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de opleiding deel te nemen.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. Indien de klant een particulier is, mag de klant de overeenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).

 2. De klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.

 3. Na ontvangst van verzoek tot ontbinding door Da Vinci Instituut heeft de klant nog veertien (14) dagen de tijd om eventueel ontvangen artikelen, waaronder opleidingsmateriaal voldoende gefrankeerd te retourneren. Da Vinci Instituut betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk veertien (14) dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden opleidingsmateriaal.

 4. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert Da Vinci Instituut de retourzending niet en is de klant verplicht de opleiding af te nemen dan wel een door Da Vinci Instituut te bepalen waardevermindering te vergoeden.

Artikel 7. Annulering

 1. De opdrachtgever of cursist verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het gehele cursusgeld, ongeacht al of niet, geheel of gedeeltelijk, de lessen worden gevolgd.

 2. Een annulering van deelname dient schriftelijk dan wel per mail te worden doorgegeven aan het secretariaat van Da Vinci Instituut per e-mail: info@davinci-instituut.nl met schriftelijk goedvinden van opdrachtgever, indien van toepassing.

 3. Kosteloos annuleren kan (na het verstrijken van het herroepingsrecht) tot uiterlijk acht (8) weken voor aanvangsdatum van de opleiding. Voor annulering binnen acht (8) tot vier (4) weken voor aanvangsdatum wordt 50% van het opleidingstarief in rekening gebracht, onder aftrek van nog niet ontvangen studiematerialen. Bij annulering binnen vier (4) weken voor aanvangsdatum of bij het stoppen van de opleiding na aanvangsdatum is men het volledige opleidingstarief verschuldigd, onder aftrek van nog niet ontvangen studiematerialen.

 4. Bij onvoldoende aanmeldingen of in het geval van overmacht heeft Da Vinci Instituut het recht de geplande training te annuleren, te verplaatsen en/of het dagprogramma te wijzigen. In geval van annulering van de gehele opleiding door Da Vinci Instituut, kan cursist of opdrachtgever kosteloos annuleren. Indien u recht heeft op restitutie van (een deel van)  het opleidingsbedrag zal Da Vinci Instituut zorgdragen voor het verwerken van de restitutie  binnen vijftien (15) werkdagen na vaststelling.

 5. Er worden in beginsel geen extra kosten berekend bij het vervangen van de cursist door een ander persoon, mits diegene voldoet aan de gestelde toelatingsvoorwaarden en het secretariaat van Da Vinci Instituut de wijziging tot uiterlijk drie (3) werkdagen voor aanvang van de  opleiding per mail heeft ontvangen via info@davinci-instituut.nl. Bij wijzigingen binnen drie (3) werkdagen wordt er € 45,- administratiekosten in rekening gebracht.

 6. Tijdens de duur van de opleiding is het niet meer mogelijk de deelname van een cursist te vervangen door een ander persoon. Voor het onverhoopt missen van lessen is het in sommige gevallen mogelijk deze in te halen in bijvoorbeeld een andere groep. Een en ander vindt in overleg met het secretariaat van Da Vinci Instituut plaats. Het missen van lessen kan er in sommige gevallen toe leiden dat er geen certificaat van deelname aan cursist kan worden afgegeven. 

Artikel 8. Annulering door Da Vinci Instituut

Da Vinci Instituut behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste opleidingsdag. De opdrachtgever of cursist wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Da Vinci Instituut zal het door de opdrachtgever of cursist betaalde opleidingsgeld restitueren. Indien mogelijk biedt Da Vinci Instituut de opdrachtgever of cursist een alternatief. Indien de opdrachtgever of cursist hiervan gebruik maakt, wordt het opleidingsgeld niet gerestitueerd. Als opdrachtgever/cursist gebruik maakt van het geboden alternatief en als blijkt dat het tarief afwijkt van het reeds betaalde opleidingsgeld wordt een en ander verrekend.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Da Vinci Instituut is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een opleiding of de annulering van de overeenkomst door Da Vinci Instituut, tenzij aan Da Vinci Instituut opzet of grove schuld kan worden verweten.

 2. Indien Da Vinci Instituut op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

 3. Da Vinci Instituut behoudt zich het recht voor de cursist in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Cursisten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de opleiding.

 4. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op het door Da Vinci Instituut verstrekte lesmateriaal blijven te allen tijde bij Da Vinci Instituut.  

 2. Gebruik van lesmateriaal anders dan voor eigen studie is niet toegestaan. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Da Vinci Instituut is de cursist niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte lesmateriaal te openbaren, exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. Evenmin te verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Artikel 11. Vervanging docent of trainer

Da Vinci Instituut is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de opleiding belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 12. Uitvoering van het onderwijs

Da Vinci Instituut heeft het recht de indeling van de opleiding wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Ook kan Da Vinci Instituut om planning technische redenen afwijken van de aanvangsdatum. In voorkomende gevallen kan Da Vinci Instituut het aantal bijeenkomsten per vak reduceren of de beoogde groepsgrootte aanpassen.

Artikel 13. Wet bescherming persoonsgegevens

 1. In het kader van Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft Da Vinci Instituut te kennen dat alle door cursist verstrekte gegevens opgenomen wordt in de administratie van Da Vinci Instituut. Deze gegevens worden intern verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en gedegen bedrijfsvoering. Denk hierbij aan het inschrijven van cursisten, het toesturen van het lesmateriaal, het uitvoeren van docentenbegeleiding en het toesturen van informatie over de opleiding of daaraan gerelateerde informatie. Da Vinci Instituut verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

 2. Met het inschrijven voor onze opleiding gaat de cursist ermee akkoord dat eventuele foto’s die van de cursist gemaakt worden tijdens de opleiding voor promotionele doeleinden t.b.v. de opleiding gebruikt mogen worden. Wanneer er bezwaar hiertegen is, kan dat op het moment dat de foto’s worden gemaakt bij de betreffende fotograaf worden aangegeven.

Artikel 14. Klachten

In geval van klachten, bijv. over de inhoud van de opleiding, de docent/trainer, locatie en –voorzieningen, lesmateriaal of anders dient de opdrachtgever/cursist zich eerst te wenden tot de betrokkene op wie de klacht van toepassing is. Misschien is er sprake van een misverstand en kan in een rechtstreeks gesprek de ontevredenheid worden weggenomen. Als het niet lukt de klacht met de betrokkene(n) te bespreken of op te lossen of wanneer opdrachtgever/cursist dat niet wilt, dan kan de klacht schriftelijk ingediend worden bij de afdeling klachtafhandeling van Da Vinci Instituut via klacht@davinci-instituut.nl. Getracht wordt de klacht in een zo kort mogelijke tijd te behandelen.

Artikel 15. Wijziging algemene voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door Da Vinci Instituut worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien (10) kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website www.davinci-instituut.nl

FAQ's
bottom of page