Physiotherapy Session

Klachtenprocedure Consument

Artikel 1: Definities


Instituut:Pergamum BV handelend onder de naam Da Vinci Instituut (DVI), Nieuwendijk 49, 5664 HB te Geldrop.
Klager:een deelnemer aan een opleiding/cursus of scholing gegeven door het Instituut.
Klacht:klacht over het instituut of inhoud van de opleiding of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
Artikel 2: Indienen van een klacht


  1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de klachtenfunctionaris, te weten mevrouw Angelique Ymker, via klacht@davinci-instituut.nl of telefonisch via 040 – 218 0530.
  2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.
Artikel 3: Behandeling van de klacht


  1. De klachtenfunctionaris bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen dertig dagen.

  2. De klachtenfunctionaris verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover De klachtenfunctionaris beschikt.

  3. Binnen ten hoogste vier weken na ontvangst van de klacht stelt de klachtenfunctionaris de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

  4. Is er een langere tijd nodig om de klacht nader te onderzoeken dan wordt de klager hiervan binnen die vier weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt gemotiveerd. De klachtenfunctionaris geeft een indicatie van wanneer verwacht mag worden dat er uitsluitsel wordt gegeven.

  5. De klachtenfunctionaris zal de klacht vertrouwelijk behandelen.
Artikel 4: Uitspraak


  1. Binnen acht weken na het horen neemt de klachtenfunctionaris een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.

  2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot een onafhankelijke derde, te weten de heer P. van Wijk, via klacht@davinci-instituut.nl.
  3. Het oordeel van de heer P. van Wijk is voor Da Vinci Instituut bindend. Eventuele consequenties worden door Da Vinci Instituut binnen acht weken afgehandeld.
Artikel 5: Afhandeling


De klachten worden geregistreerd door de klachtenfunctionaris en worden gedurende een periode van twee jaar bewaard.
Artikel 6: Ingangsdatum


Bovenstaande klachtenregeling gaat in op 01-05-2021.